قیمت برآوردی بر اساس مساحت

  • میزان رنگ مصرفی تا حد زیادی بستگی به زیرکار موجود دارد
  • این مبالغ برآوردی است و بسته به شرایط کار می تواند متفاوت باشد


قیمت برآوردی بر اساس مساحت.pdf